Projektets syfte

Siuntio, Tapioheikkilä / YHA Kuvapankki 1993

Siuntio, Tapio Heikkilä / YHA Kuvapankki 1993

Nationellt värdefulla landskapsområden är landsbygdens mest representativa kulturlandskap. Deras värde baserar sig på en mångformig kulturpåverkad natur, ett vårdat odlingslandskap och traditionellt byggnadsbestånd.

I Finland finns det 156 landskapsområden, som enligt statsrådets principbeslut från 1995 är nationellt värdefulla. Med hjälp av utsedda landskapsområden tryggas bevarandet av representativa och livskraftiga landsbygdslandskap. De riksomfattande målen för områdesanvändningen, som ingår i markanvändnings- och bygglagen, förutsätter att värdefulla landskapsområden beaktas i markanvändningen. Områdena bör bland annat införas i landskapsplanerna.

En uppdaterande och kompletterande inventering av de nationellt värdefulla landskapsområdena pågår som bäst vid miljöministeriet.

Huvudmålsättningen för de uppdaterande och kompletterande inventeringarna är att granska områdesurvalet, värdeklassificeringen samt avgränsningarna, så att de motsvarar de förnyade mekanismerna för genomföring och styrning av landskapsvård. Till dessa hör bland annat markanvändnings- och bygglagen, riksomfattande målen för områdesanvändningen, europeiska landskapskonventionen, naturvårdslagen samt miljöstödet för jordbruket.

Inventeringarna fokuserar på landsbygdens kulturlandskap och särskilt på odlingslandskap och andra landskap som har skapats av primärproduktionen. En central roll antas av odlingslandskap som har bevarat sin traditionella form och som är livskraftiga och har en rik natur och ett rikt kulturarv, samt därtill hörande byar, naturområden och historiska platser. Även landskapssevärdheter utreds.

Inventeringarna genomförs landskapsvis under åren 2010-2014. Arbetet görs i samarbete mellan NTM-centralerna och landskapsförbunden. Ett nytt förslag till nationellt värdefulla landskapsområden sammanställs på basis av resultaten, och av förslaget skall ett nytt statsrådets principbeslut om värdefulla landskapsområden utarbetas.

I samband med inventeringen av nationellt värdefulla landskapsområden inventeras också landskapsområden som är värdefulla på landskapsnivå. Beslut om dessa fattas av landskapsförbunden.

Betänkanden av arbetsgruppen för landskapsområden från 1992 i digitalt arkiv (endast på finska)

Betänkande I – Landskapsvård

Betänkande II – Värdefulla landskapsområden

Om landskapsvård på miljöförvaltningens webbplats:

Landskap

Värdefulla landskapsområden